Kursusleder og Næstkommanderende kursuselement (kaptajn) ved uddannelsessektionen ved stab 2. Brigade

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du evnerne og lysten til at arbejde med uddannelse, kurser og udvikling for Hæren og i Kamptropperne, og samtidigt et ønske om at udvikle dig som sagsbehandler i en Niveau III stab? Så skal du søge stillingen som Kursusleder og næstkommanderende/kursuselement i uddannelsessektionen (G7) ved Stab 2. Brigade i Slagelse.

Om os

2. Brigades enheder består af opklaringsbataljonen på Bornholm, den lette infanteribataljon i Haderslev, panserbataljonen og uddannelsesbataljonen i Holstebro samt uddannelsesbataljonen i Slagelse. Derved har vi opgaver inden for rammerne af både Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og Stående Reaktionsstyrke, og er samtidig ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: Opklaring, kampvogne og let infanteri.
Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i internationale operationer eller nationale opgaver i hele kongeriget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende.
Brigadechefen varetager funktionen som tjenestegrensansvarlig chef for kamptropperne, hvilket bl.a. indebærer, at brigaden er ansvarlig for styrke- og uddannelsesudvikling af kamptropperne på tværs af begge brigader. Vi er endvidere overordnet ansvarlige for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer.
Geografisk er 2. Brigades hovedkvarter placeret på Gardehusarkasernen i Slagelse.

Sektionen består af seksten fastansatte, otte officerer og otte befalingsmænd. Herudover indgår der ni reservister på rådighedskontrakt, både officerer og befalingsmænd.
G7 er ansvarlig for udmøntningen af Brigadechefens tjenestegrensansvar. Det betyder, at vi i praksis gennemfører styrke- og uddannelsesudvikling for kamptropperne i samspil med en bred skare af interessenter: Fagansvarlige bataljoner, Hærkommandoen (HKO), Tjenestegrensinspektørelementet for kamptropperne, Kapacitetsudviklingsafdeling Land ved FMI, Center for Landoperationer ved Forsvarsakademiet (FAK) m.fl.
En stor del af virket består i at rammesætte arbejdet for enhederne, synkronisere opgaver og emner på tværs af Hæren, implementere nye tiltag og indgå i arbejder både inden for teknologisk-, doktrin- og organisatorisk udvikling. Derudover arbejder vi med at synkronisere og opdatere kamptroppernes uddannelsesgrundlag med henblik på at sikre en rød tråd i uddannelserne. Arbejdet sker i tæt samarbejde med fagansvarlige bataljoner, HKO og FAK.

G7 påtager sig på nuværende tidspunkt ansvaret for følgende kurser:
• Våbenkursus for officerer i kamptropperne – En praktisk føreruddannelse, der retter sig mod nyudnævnte premierløjtnanter.
• Grundlæggende føreruddannelse Næstkommanderende/Deling (NK/DEL) infanteri, der retter sig mod kommende NK/DEL.
• Grundlæggende føreruddannelse gruppefører infanteri - En praktisk føreruddannelse, der retter sig mod unge sergenter i kamptropperne.
• Skydeleder 2 officer – Beføjelsesgivende uddannelse som sætter officerer i stand til at gennemføre enhedsskydninger til og med delingsniveau.
• Grundlæggende militær uddannelse (GMU) for civile – Et komprimeret GMU-forløb der primært målretter sig mod civile tolke.
• Støtte til Taktik Kampunderafdeling for officerer af reserven – Føringskursus for reserveofficerer.

Om stillingen

Som Kursusleder i kursuselementet er du ansvarlig for at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere kursusvirksomhed ved 2. Brigade. I tæt samarbejde med sektionen og fagansvarlige bataljoner, får du stor indflydelse på sammensætningen og udviklingen af kurser, der primært målrettes førerpersonel i kamptropperne.

Derudover vil du som næstkommanderende for kursuselementet og i tæt sparring med elements-lederen (Kaptajn M321) have opgaver og ansvar for sagsbehandling og planlægning af føreruddannelseskurser ved 2. Brigade og Tjenestegrensansvarlig for Kamptropperne.

Som kursusleder indgår du også som underviser på uddannelserne samt som sparringspartner for øvrige instruktører på kurserne. Som kursusleder vil du være omdrejningspunktet for evalueringen, hvor du indhenter tilbagemeldinger fra elever, instruktører og aftagere. Aftagertilbagemeldinger indhentes under besøg ved enhederne.

Mellem kursusaktiviteter findes en balance mellem forberedelse af kommende projekter, sagsbehandling inden for uddannelsesområdet og egen kompetenceudvikling. Supplerende til stillingen kan opgaver i relation til tjenestegrensinspektion indgå, hvor du med den tjenestegrensansvarlige myndighed deltager i besøg- og kontrolvirksomhed ved Hærens Kamptropsenheder. Ligeledes vil der i perioderne mellem kursusaktiviteter være mulighed for at tilgodese ”Work Life Balance”; det kunne fx være afvikling af friheder, herunder kortere arbejdsdage samt mulighed for hjemmearbejdsdage.

Stillingen giver derudover erfaring med sagsbehandling på højere niveau (NIV III), og du vil i den sammenhæng kunne blive afklaret til optagelse på Master i Militære Studier (MMS) og/eller Operations- og Føringsuddannelsen (OFU).

Du vil blive ansat ved 2. Brigade i Slagelse, med fast tjenestested i Slagelse.


Om dig

Du er udnævnt kaptajn M321 og har relevant tjenesteerfaring på niveauet. Alternativt er du erfaren premierløjtnant i din sidste tjenestetid på M312-niveauet og kan ansættes via en uddannelsesaftale mhp. føringskursus og udnævnelse til kaptajn M321. Det er centralt, at du har erfaring fra infanteriuddannelse fra tidligere tjeneste ved kamptropperne og besidder en solid infanterifaglig dybde i kamptroppernes kampeksercitser og standarder på primært gruppe- og delings- og sekundært kompagni-niveau.
Det er centralt, at du har forrettet tjeneste som delingsfører ved infanteriet. Derudover er det ønskeligt, at du har erfaring fra øvrige stillinger som eksempelvis kompagnichef, næstkommanderende/kompagni, bataljonsstabe eller ved skoler. Du har kendskab til Hærens organisation, gerne gennem internationale operationer og beredskaber, men dette er ikke et krav. Fortrolighed med kvalifikationsrammen for Livslang Læring (KLL) vil være en fordel.

Du er bredt respekteret både fagligt og som officer. Du skaber følgeskab blandt kollegaer og elever gennem din personlige autoritet samt positive og pragmatiske tilgang til tjenesten. Du trives med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelse. Du har gode samarbejdsevner på alle niveauer og udviser en høj grad af selvstændighed.

Dette kommer bl.a. til udtryk ved at:
• Du har et godt overblik og formår at skabe struktur og sammenhænge i og imellem en række forskelligartede uddannelses- og kursusaktiviteter på tværs af kamptropperne.
• Du arbejder selvstændigt, er opsøgende og forudseende inden for dine ansvarsområder.
• Du indgår i samarbejde med mange forskellige typer af mennesker og har blik for, hvordan du bringer deres kompetencer i spil, med henblik på at optimere den samlede opgaveløsning.
• Du i tilrettelæggelsen tager højde for deltagernes uddannelsesniveau og udnytter rådig tid, materiel og terræn til at udvikle kursusdeltagere bedst muligt.
• Du med din personlige autoritet samt en positiv og pragmatisk tilgang, skaber et åbent og dialogbaseret læringsmiljø.
• Du er bevidst om din egen rolle i forhold til at skabe et troværdigt læringsmiljø.
• Du arbejder struktureret og fokuseret og leverer gennemarbejdede præstationer og har øje for udvikling og optimering i opgaveløsningerne.
• Du formår at holde styr på detaljer og sammenhænge, og skaber derigennem overblikket for dig selv og instruktører som indgår i kurset.
• Du engagerer dig i opgaveløsningerne og har fokus på at fastholde de professionelle arbejdsrelationer, også når opgaven er kompleks og tiden er knap.
• Du udbygger og vedligeholder løbende dit netværk til gavn for opgaveløsningen.

Ansættelsesvilkår

Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført Føringskursus/VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Major Stig Moltke på telefon 728 33071.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Mia Nordbeck Carlsson, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19937.

Ansøgningsfristen er den 18. juni 2023. Ansættelsessamtaler vil blive gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er til besættelse 1. august 2023.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

2. Brigades enheder består af opklaringsbataljonen på Bornholm, den lette infanteribataljon i Haderslev, panserbataljonen og uddannelsesbataljonen i Holstebro samt uddannelsesbataljonen i Slagelse. Derved har vi opgaver indenfor rammerne af både Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og Stående Reaktionsstyrke, og er samtidig ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: Opklaring, kampvogne og let infanteri.
Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i internationale operationer eller nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende.
Brigadechefen varetager funktionen som tjenestegrensansvarlig chef for kamptropperne, hvilket bl.a. indebærer, at brigaden er ansvarlig for styrkeudvikling og uddannelsesudvikling af kamptropperne på tværs af begge brigader. Vi er endvidere overordnet ansvarlige for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer. Det betyder bl.a., at brigaden er ansvarlig for den indsættelsesspecifikke uddannelse, der gennemføres under Mission Rehearsal Training, Mission Rehearsal Exercise og Live Firing Exercise.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vordingborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Vordingborg Kaserne, Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1236&ProjectId=183582&DepartmentId=18960&MediaId=4680&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5845201

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet